logo
Privacy policy

Privacyverklaring Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 dient iedere organisatie te voldoen aan de AVG. Stan-coaching is als organisatie verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en neemt de beveiliging hiervan serieus. Stan-coaching neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de eigenaar van Stan-coaching, Stan de Rooij, te bereiken via [email protected] .

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stan-coaching verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-Voor- en achternaam

-Adresgegevens

-Telefoonnummer

-Geboortedatum

-E-mailadres

 

Vertrouwelijke informatie

Naast de persoonlijke gegevens wordt ook vertrouwelijke informatie verwerkt. Deze informatie verstrek je in een coach consult of training om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van Stan-coaching.

Denk aan:

– gezondheid

– andere persoonlijke kenmerken of levensgebeurtenissen

 

Het doel van gegevensverwerking

Stan-coaching verwerkt jouw gegevens met het volgende doel:

– Verslaglegging voor eigen gebruik van de coach, met als doel een kwalitatieve borging van de dienstverlening

– Het opstellen en ondertekenen van het coachcontract

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen, appen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Je de mogelijkheid te bieden om je in te schrijven voor workshops, informatiesessies en trainingen

– Om training & consulten op maat te geven

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stan-coaching is onafhankelijk en er vindt geen verslaglegging plaats ten behoeve van derden tenzij anders vastgelegd in het coachcontract. De vastlegging voor eigen gebruik geschiedt in professionele en beveiligde systemen. Stan-coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor

de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld de accountant), sluiten wij een toestemmings overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stan-coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Stan-coaching neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens aan te pas komt. Stan-coaching gebruikt hier geen computerprogramma’s of -systemen voor.

 

Bewaartermijn

Stan-coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

– Standaard persoonsgegevens: 7 jaar , conform wettelijke bewaartermijn

– Online verzonden persoonlijke informatie: Gedurende het coachtraject. Na afronding van het traject worden de mails en apps binnen 60 dagen verwijderd.

Informatie uit deze mails die bewaard dient te blijven conform de wettelijke bewaartermijn wordt vastgelegd in de coachkaart of klantmap.

– Nieuwsbrieven en reclame uitingen: Zo lang als je zelf ingeschreven wenst te blijven

– Vertrouwelijke en persoonlijke gegevens verzameld tijdens consulten: Persoonlijke, bijzondere informatie.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stan-coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je

toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected] . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, wordt telefonisch contact opgenomen ter verificatie. Dit gesprek wordt vastgelegd en dient ter bescherming van jouw privacy. Mocht u onverhoopt een klacht hebben dan dient u deze in bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit

Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Contactgegevens AVG

Stan-coaching

Stan de Rooij

Bremstraat 111b

4711 CG, st willebrord

[email protected]

Image“Vertrouwen is het fundament voor een goed coachtraject”