logo
Algemene voorwaarden

Hoe gaan we om met voorwaarden?

Algemene voorwaarden

Voorwaarden voor dienstverlening

 

  1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor training, teambuilding, organisatieadvisering, coaching, begeleiding of andere werkzaamheden tussen Boardfun en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

 

  1. Grondslag

Onze offertes en activiteiten zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Wij zullen de door ons te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 

Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”.

 

  1. Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die voor de uitvoering van de opdracht nodig zijn.

 

  1. Tarieven en kosten van de opdracht

4.1 Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs en inhoud en vervallen na 30 dagen.

 

4.2 Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie

 

4.3 De opdrachtgever is op de hoogte gesteld van de door opdrachtnemer gevraagde tarieven.

 

4.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of overeenkomst door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgesteld.

 

4.5 De opdrachtnemer is gerechtigd ieder jaar de overeengekomen prijs te verhogen.

 

  1. Betalingsvoorwaarden

5.1 Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de bijgevoegde overeenkomst. Betaling vindt plaats in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 14 dagen na factuurdatum.

 

5.2 Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.

 

5.3 Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

 

  1. Duur en beëindiging

6.1 De duur van het coachtraject zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd. Met inachtneming van 1 maand opzegtermijn.

 

6.2 Beëindiging van het coachtraject kan eenzijdig plaatsvinden door de opdrachtgever indien hij/zij de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht.

 

6.3 Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichtingen die nog nagekomen moeten worden.

 

6.4 Opdrachtnemer behoudt zicht het recht om training, teambuilding, organisatieadvisering, coaching, begeleiding of andere werkzaamheden te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verdere verplichtingen of aanspraken over en weer.

 

  1. Verzetten van afspraken

7.1 Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakte afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.

 

7.2 Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een geplande afspraak worden de kosten voor de afspraak in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.

 

7.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

 

  1. Geheimhouding

8.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de trainingen, teambuilding, organisatieadvisering, coaching sessies of begeleidingen.

 

8.2 In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

 

8.3 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

 

  1. intellectueel eigendom

9.1 Modellen, technieken, instrumenten, syllabi en trainingsmateriaal waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht of in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven ons eigendom. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na van ons verkregen toestemming.

 

9.2 De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

 

  1. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Image“Sport en spel als middel”